Dạy kèm lớp 1 tại Bình Thạnh và những điều đáng lưu ý